Christchurch quake: Hamish Clark surveys the damage

  • 22/02/2011