Who Said It: Leighton Smith or the Stuff Comments Section?

Who Said It: Leighton Smith or the Stuff Comments Section?