Poll: Pokemon Go... or Pokemon Stay?

(Youtube)
(Youtube)